elektrotechnický a elektroinštalačný materiál, rozvádzače, vypínače, zásuvky

Sortiment a služby

Katalógy a software

Novela vyhlášky 508/2009.

V Y H L Á Š K A 398/2013

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. novembra 2013,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými,
zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,
ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení vyhlášky č. 435/2012 Z. z.


Prehľad najdôležitejších zmien nájdete TU

Vytvoril: MONUMENTAL | Mapa stránky

Copyright 2008-2019 BUČO s.r.o. Všetky práva vyhradené.