FAQ

Typy prúdových chráničov

Ako vybrať prúdový chránič?
Odpoveď
Prúdové chrániče poznajú profesionálni elektroinštalatéri z každodennej praxe a cudzie nie sú ani mnohým bežným užívateľom, ktorí niekedy doma otvorili rozvádzač. Viete ale, aký prúdový chránič použiť v rozvádzači v rodinnom dome, pri domácej nabíjacej stanici pre elektromobil alebo pri frekvenčnom meniči v priemysle?
 
Prúdové chrániče sú od 90-tych rokov minulého storočia povinnou súčasťou elektroinštalácie. Úloha prúdového chrániča je ochrana ľudí a majetku pred priamym a nepriamym dotykom so živou alebo neživou časťou elektrického obvodu. Prúdové chrániče musia odpojiť miesto poruchy od zdroja elektrickej energie skôr, než príde k úrazu elektrickým prúdom alebo ku škode na zariadení. Hlavným parametrom prúdového chrániča je vybavovací alebo rozdielový elektrický prúd. 
 
Jednoducho povedané, prúdový chránič kontroluje, či elektrický prúd, ktorý odchádza z prúdového chrániča do obvodu sa rovnako vracia naspäť. V teórii je táto základná charakteristika elektrického obvodu známa ako 1. Kirchhoffov zákon. Ak nastane rozdiel medi prúdmi, znamená to, že nastala porucha a istá časť prúdu uniká mimo obvod. Únik elektrického prúdu môže ohroziť zdravie alebo spôsobiť škody na majetku. Vybavovací prúd a mechanizmus prúdového chrániča je nastavený tak, aby odpojil obvody v dostatočne krátkom čase už pri veľmi malom unikajúcom prúde, bežne pri hodnote niekoľko desiatok miliampér (mA).
 
Pri prúdových chráničoch je potrebné uvedomiť si, že v rozvádzači slúžia ako doplnková ochrana v prípade poškodenia izolácie alebo pri dotyku s neživou časťou pod napätím. To znamená, že prúdové chrániče vypínajú obvod, až keď porucha nastane. Prúdové chrániče nedokážu nahradiť základnú ochranu, ktorá poruche predchádza. Pod základnou ochranou sa rozumie napríklad základná izolácia živých častí, zábrana alebo kryty alebo samočinné odpojenie napájania, ktoré zabezpečujú ističe.

Vedeli ste?
Často sa hovorí, že prúdový chránič s citlivosťou na reziduálny prúd menšou ako 300 mA slúži ako ochrana pred požiarom. Je tomu tak preto, že k vznieteniu ľahko zápalných látok ako papier alebo drevo stačí dodávať výkon väčší ako 100 W. Takýto prúdový chránič nedovolí vzniku väčšieho unikajúceho prúdu ako 70 W (230 V x 0,3 A = 69 W) a tým zamedzuje vzniku požiaru. Prúdový chránič ale nedokáže vypnúť obvod napríklad pri iskrení. Pri iskrení vznikajú veľmi vysoké teploty, ktoré tiež môžu viesť k požiaru a ohroziť život a majetok. Avšak, pri jednoduchom iskrení prúd z obvodu neuniká a prúdový chránič nedokáže zareagovať. Pre dokonalú ochranu pred požiarom v rezidenčných, komerčných a priemyselných aplikáciách slúži takzvaná oblúková ochrana (AFDD).

Pri výbere prúdového chrániča je okrem veľkosti unikajúceho elektrického prúdu dôležitým parametrom aj tvar priebehu elektrického prúdu. Tvar elektrického prúdu závisí od toho, aké elektrické a elektronické zariadenia sú pripojené do obvodu. S tvarom priebehu prúdu súvisí výber „typu“ prúdového chrániča. Ak by sme pri výbere prúdového chrániča nebrali do úvahy tvar priebehu elektrického prúdu, mohlo by sa stať, že prúdový chránič nevypne po prekročení unikajúceho prúdu na vypínaciu hranicu alebo naopak, dôjde k nežiadúcemu vybaveniu prúdového chrániča. 

 

Typy prúdových chráničov

 

Typ AC


Prúdové chrániče typu AC sú určené iba na vypínanie striedavých rozdielových prúdov s frekvencou 50/60 Hz. Rozdielový prúd obsahujúci jednosmernú pulzujúcu alebo vyhladenú zložku môže spôsobiť zníženie citlivosti prúdového chrániča alebo jeho úplne vyradenie činnosti. Prúdové chrániče AC sa používajú v aplikáciách, kde sa negenerujú jednosmerné zložky elektrického prúdu, ako napríklad elektrické vykurovanie, mikrovlnky, rýchlovarné kanvice, bojlery a podobne.
 

Typ A


Prúdové chrániče typu A detegujú nielen striedavý prúd, ale aj pulzujúci jednosmerný rozdielový prúd. Typ A je preto ideálne použiť pre všetky jednofázové obvody, ktoré obsahujú spotrebiče s elektronickými komponentami, ako napríklad počítače, umývačky riadu, sušičky, práčky, spínané zdroje v LED osvetlení, stmievače a podobne. Na slovenskom trhu sú v klasickej elektroinštalácii prúdové chrániče typu AC používané najčastejšie. V modernej elektroinštalácii je ale typ A pre rezidenčné aplikácie vhodnejším riešením.
 

Typ F


Prúdové chrániče typu F detegujú rovnaké prúdy ako prúdové chrániče typu A, teda striedavé aj pulzujúce jednosmerné rozdielové prúdy, ale navyše sú vhodné pre detekciu prúdov s frekvenciami do 1000 Hz. Prúd vyšších frekvencií nie je tak nebezpečný pre ľudský organizmus ako frekvencia 50 Hz. Preto má prúdový chránič typu F upravenú charakteristiku, aby reagoval až pri vyšších unikajúcich prúdoch a tým sa zamedzilo nežiadúcemu vypnutiu obvodu. Unikajúce prúdy tak vysokých frekvencií a hodnôt sa nevyskytujú v bežných domácnostiach. Prúdový chránič typu F nájde aplikácie v priemysle, napríklad na výstupnej strane frekvenčných meničov.
 

Typ B


Prúdové chrániče typu B je nutné použiť tam, kde môžu záťaže generovať jednosmerný unikajúci prúd (DC). Ide napríklad o domáce nabíjacie stanice pre elektromobily, pri ktorých je istenie prúdovým chráničom typu B štandardom.
 

Typ B+


Prúdový chránič typ B+ reaguje na rovnaké unikajúce prúdy ako typ B a navyše je schopný vypnúť prúdy rádovo v desiatkach kHz. Typ prúdového chrániča B+ nájde využitie predovšetkým v priemysle.

 Upozornenie: Montáž, opravu či rekonštrukciu elektroinštalácie môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár, ktorý spĺňa podmienky podľa § 21 - 24 vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Z.z. Neodborný zásah do elektroinštalácie môže mať za následok ohrozenie majetku či zdravia osôb. Za takýto zásah môžete niesť ekonomické i trestnoprávne dôsledky.

Pripojte sa k nám. Len užitočné informácie na váš e-mail