Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky spoločnosti BUČO, s.r.o. so sídlom Fedinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 35778571, IČ DPH: SK2020255798, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 20800/B (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné obchodné vzťahy medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) vzniknuté prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
 

2. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

Objednávanie tovaru kupujúci realizuje po krokoch:
 
 • Prvý krok:
Výber tovaru a vloženie do košíka tlačidlom „Pridať do košíka“. Po ukončení výberu má možnosť kupujúci skontrolovať obsah košíka a cenu tlačidlom „Košík“.
 
 • Druhý krok:
V druhom kroku kupujúci uvedie pravdivé fakturačné a kontaktné údaje, na základe ktorých bude vystavený daňový doklad a doručený tovar.
 
 • Tretí krok:
V tomto kroku zakliknutím kupujúci určuje spôsob platby a dopravy.
 
 • Štvrtý krok:
Rekapitulácia, kde si kupujúci skontroluje fakturačnú adresu, adresu dodania, druh a počet objednávaného tovaru, cenu za tovar po položkách a celkovo vrátane dopravy.

Kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“ kupujúci odošle objednávku na e-mail predávajúceho. Predtým je kupujúci povinný sa oboznámiť s obchodnými podmienkami a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Súhlasím s obchodnými podmienkami“. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku do 24 hodín od jej odoslania.
 

3. Potvrdenie objednávky

Predávajúci na základe prijatej objednávky elektronickou formou zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky na uvedený e-mail. Potvrdenie objednávky obsahuje zoznam objednávaného tovaru po položkách v cene bez a s DPH a celkovú cenu s DPH. Celková cena je navýšená o dopravné náklady v prípade, ak je tovar zaslaný kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti a celková cena objednávky nepresahuje 100 EUR s DPH. Potvrdenie objednávky obsahuje aj termín predpokladanej dodávky.
 

4. Cena tovaru a platobné podmienky

Cena tovaru je uvádzaná pri každej položke s DPH. Cenu objednávaného tovaru si môže kupujúci priebežne kontrolovať v obsahu nákupného košíka. Táto cena nezahŕňa dopravné náklady. Celková cena nakupovaného tovaru je uvedená v potvrdení objednávky a zahŕňa aj prípadné dopravné náklady. Keď je objednávaný tovar pripravený, predávajúci kontaktuje kupujúceho.
 

5. Formy úhrady kúpnej ceny tovaru

Úhrada kúpnej ceny tovaru môže byť realizovaná
 
 • v hotovosti pri osobnom odbere - možnosť platby v hotovosti alebo platobnou kartou;
 • dobierkou pri zaslaní tovaru na adresu uvedenú kupujúcim - platba v hotovosti (faktúra je obsahom balíka) alebo platobnou kartou;
 • prevodom na účet - úhrada proforma faktúry pred dodaním tovaru;
 • platba kartou online.
 

6. Preprava a dodanie tovaru

Pri preprave tovaru kupujúcemu si predávajúci účtuje dopravné náklady následovne:
 
 • osobný odber - bez poplatku (platba vopred kartou online alebo prevodom na účet je možná od celkovej sumy 50 EUR s DPH);
 • dopravné náklady v rámci Slovenskej republiky pri objednávke tovaru za menej ako 30 EUR s DPH sú spoplatnené sumou 4,80 EUR s DPH a pri voľbe spôsobu platby na dobierku je účtovaný poplatok 1,20 EUR s DPH;
 • dopravné náklady v rámci Slovenskej republiky pri objednávke tovaru za viac ako 30 EUR s DPH a menej ako 100 EUR s DPH sú spoplatnené sumou 3,60 EUR s DPH;
 • dopravné v rámci Slovenskej republiky pri objednávke tovaru nad 100 EUR s DPH - bez poplatku.

Dodávku tovaru kupujúcemu zabezpečuje kuriérska spoločnosť. Kuriér doručí tovar na adresu uvedenú v objednávke v dohodnutom čase a kontaktuje osobu uvedenú v objednávke.
 

7. Reklamácie

Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielky. V prípade poškodenia musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom alebo porušenom balení zásielky. Ak je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky skontrolovať úplnosť a nepoškodenosť tovaru voči faktúre. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru alebo je tovar mechanicky poškodený, kupujúci túto skutočnosť ohlási bezodkladne predávajúcemu cez Reklamačný formulár.
 

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie o odstúpení zašle kupujúci predávajúcemu e-mailom. Kupujúci je povinný zaslať alebo doručiť tovar predávajúcemu v kompletnom, nepoužitom a nepoškodenom stave. V prípade úhrady kúpnej ceny tovaru alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

Formulár pre vrátenie tovaru

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je v zmysle § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku:
 
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného konkrétneho kupujúceho (napríklad káble a vodiče, bleskozvodné vodiče a iné);
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • vykonanie služieb, naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho.

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru po odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcim je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, a to podľa príslušných právnych predpisov.
 

9. Spracovanie osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho ako prevádzkovateľ internetového systému www.buco.sk v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov, „GDPR“ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci dobrovoľne poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo, za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie objednávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim. Pre tento účel je poskytovanie osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by predávajúci nebol schopný zmluvu s kupujúcim uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na odkaze GDPR.
 

10. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Kupujúci - spotrebiteľ - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na [email protected], ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu  alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_enAlternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Potvrdenie o registrácií informačného systému osobných údajov TU.

Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]

Pripojte sa k nám. Len užitočné informácie na váš e-mail