Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie
Tieto obchodné podmienky spoločnosti BUČO, s.r.o. zo sídlom Fedinova 18, 851 01 Bratislava IČO : 35778571 IČ DPH: SK2020255798, zapísaná v OR Bratislava I, oddiel: S.r.o., vložka 20800/B ( ďalej len predávajúci) upravujú vzájomné obchodné vzťahy medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len kupujúci) vzniknuté prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. 

2. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy
Objednávanie tovaru kupujúci realizuje po krokoch :

Prvý krok:
výber tovaru a vloženie do košíka tlačítkom : Pridať do košíka. Po ukončení výberu má možnosť kupujúci skontrolovať obsah košíka a cenu tlačítkom: Košík

Druhý krok:
V druhom kroku kupujúci uvedie pravdivé fakturačné a kontaktné údaje na základe ktorých bude vystavený daňový doklad a doručený tovar.

Tretí krok:
V tomto kroku zakliknutím kupujúci určuje zakliknutím spôsob platby a dopravy

Štvrtý krok:
Rekapitulácia kde si kupujúci skontroluje fakturačnú adresu, adresu dodania, druh a počet objednávaného tovaru, cenu za tovar po položkách a celkovo vrátane dopravy.

Kliknutím na tlačidlo: Záväzne objednať, kupujúci odošle objednávku na mail predávajúceho. Predtým je kupujúci povinný sa oboznámiť s obchodnými podmienkami a toto oboznámenie sa potvrdiť zakliknutím tlačidla: Súhlasím s obchodnými podmienkami. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku do 24 hodín od jej odoslania.

3. Potvrdenie objednávky
Predávajúci na základe prijatej objednávky elektronickou formou, zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky na uvedený e-mail. Potvrdenie objednávky obsahuje zoznam objednávaného tovaru po položkách v cenu bez a s DPH a celkovú cenu s DPH navýšenú o dopravné náklady v prípade, ak tovar bude zaslaný kupujúcemu prostredníctvom kuriernej spoločnosti. Potvrdenie objednávky obsahuje aj termín predpokladanej dodávky.

4. Cena tovaru a platobné podmienky
Cena tovaru je uvádzaná pri každej položke s DPH. Cenu objednávaného tovaru si môže kupujúci priebežne kontrolovať v obsahu nákupného košíka. Táto cena nezahŕňa dopravné náklady.
Celková cena nakupovaného tovaru je uvedená v potvrdení objednávky a zahŕňa aj prípadné dopravné náklady.
Ak objednávaný tovar je pripravený , predávajúci kontaktuje kupujúceho.

5. Formy úhrady kúpnej ceny tovaru
Úhrada kúpnej ceny tovaru môže byť realizovaná
a. v hotovosti pri osobnom odbere – možnosť platby v hotovosti alebo platobnou kartou
b. dobierkou pri zaslaní tovaru na adresu uvedenú kupujúcim – platba v hotovosti ( faktúra je obsahom balíka)
c. prevodom : úhrada proforma faktúry pred dodaním tovaru

6. Preprava a dodanie tovaru
Pri preprave tovaru kupujúcemu si predávajúci účtuje dopravné náklady takto:
- osobný odber - bez poplatku
- dopravné náklady v rámci Slovenskej republiky pri objednávke tovaru menej ako za 60€ s DPH sú spoplatnené sumou 6,00€ s DPH
- dopravné v rámci Slovenskej republiky pri objednávke tovaru nad 60€ - bez poplatku
Dodávku tovaru kupujúcemu zabezpečuje kurierska spoločnosť. Kuriér doručí tovar na adresu uvedenú v objednávke v dohodnutom čase a kontaktuje osobu uvedenú v objednávke.

7.Reklamácie
Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu zásielku. V prípade poškodenia musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. Ak je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu.
Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky skontrolovať úplnosť a nepoškodenosť tovaru voči faktúre. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený, kupujúci túto skutočnosť ohlási bezodkladne predávajúcemu (bratislava@buco.sk , 0907 722 466)

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie o odstúpení zašle kupujúci predávajúcemu mailom. Kupujúci je povinný zaslať alebo doručiť tovar predávajúcemu v kompletnom nepoužitom a nepoškodenom stave. V prípade úhrady kúpnej ceny tovaru alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

Formulár - vrátenie tovaru

9. Spracovanie osobných údajov
Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho ako prevádzkovateľ internetového systému www.buco.sk v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov, „GDPR“ a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kupujúci dobrovoľne poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie objednávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim. Pre tento účel je poskytovanie osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by predávajúci nebol schopný zmluvu s kupujúcim uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu: GDPR

10. Alternatívne riešenie sporov (ARS)
Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na gdpr@buco.sk ), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Potvrdenie o registrácií informačného systému osobných údajov TU

Orgán dozoru
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170
e-mail: lubica.petiova@soi.sk
anna.dubekova@soi.sk
ba@soi.sk
 

Pripojte sa k nám. Len užitočné informácie na váš e-mail